Mantra Pushpanjali Lyrics


।। मंत्र पुष्पांजली ।।

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्|
ते हं नाकं महिमान: सचंत यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा:|
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने |
नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे| स मे कामान्कामकामाय मह्यम्|
कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु| कुबेराय वैश्रवणाय |
महाराजाय नम:|
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी|
स्यात्सार्वभौम: सार्वायुष आंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंता या एकराळिति|
तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुत: परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे| आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति|

More Entries

  • Datta Chi Aarti Lyrics
  • Shri Shani Dev Aarti Marathi Lyrics

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading