Nirantar Rahte Ti Maitri..Fakt Maitri


Friendship marathi shayari
जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री …फ़क्त मैत्री……

More Entries

  •  Maitri
  • Maitri Shayari
  • Friendship marathi shayari
  • Aathvan Shayari

Leave a comment

(will not be published)

Subscribe

Loading